Utorok, 6. december, 2022 | Meniny má Mikuláš

Základná škola, Námestie mládeže 587/17, Zvolen

Najmladšia a najväčšia zvolenská škola

Najmladšia zvolenská základná škola, ktorá sídli na sídlisku Západ, sa do povedomia verejnosti zapísala ako „deviatka“. Svoje brány prvýkrát otvorila v septembri 1991. K prívlastku najmladšia môžeme pridať aj ďalší – najväčšia. V minulosti dokonca počtom žiakov bola najväčšou na Slovensku. V tomto školskom roku ju navštevuje 924 školopovinných detí a o ich vzdelávanie sa stará 65 pedagógov. Škola kladie dôraz na výučbu jazykov. Najmladší žiaci na prvom stupni si od tretieho ročníka môžu zvoliť ako jeden z povinných jazykov angličtinu alebo nemčinu. Na tieto základy môžu nadviazať aj vo vyšších ročníkoch. Svoj talent môžu rozvíjať i v triedach s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodnovedných predmetov a v športových triedach so zameraním na basketbal dievčat a atletiku chlapcov. Unikátom školy sú aj kurzy na získanie základného vzdelania. V nich si ukončujú základné vzdelanie tí absolventi, ktorí základnú školu skončili v nižších ročníkoch. Nad rámec povinnej výučby si môžu školáci zvoliť aj viacero nepovinných predmetov, napríklad anglický alebo nemecký jazyk v 1. a 2. ročníku, konverzáciu v anglickom alebo nemeckom jazyku, cvičenia zo slovenského jazyka, cvičenia z matematiky a prácu s počítačom. V triedach s rozšíreným vyučovaním matematiky sa vyučuje informatika, športové triedy okrem telesnej výchovy absolvujú predmet Športová príprava v rozsahu 5 - 6 hodín týždenne. V 7. ročníku si môžu žiaci vybrať ako voliteľný predmet ekologickú výchovu, ktorá je dosť ojedinelá na základných školách. V tomto školskom roku otvorili v škole 38 krúžkov, v ktorých pracuje 712 žiakov. Medzi najnavštevovanejšie patria počítačové, športové (aerobik, atletika, futbal, basketbal, minifutbal, vybíjaná), výtvarný, matematický krúžok. Podľa záujmu si deti mohli vybrať z pestrej ponuky, napr. krúžok prírodovedný, regionálnej histórie, cudzieho jazyka (ruského, nemeckého), zdravotnícky, šachový, šikovných rúk, hasičský. Veľkej obľube sa teší folklórny súbor „Vretienko“, navštevuje ho až 62 žiakov.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Zaujímavé poduajatia, ktoré stoja za zmienku

l poznávacie exkurzie l zahraničné exkurzie – Viedeň, Budapešť, Osvienčim, Krakov, Paríž l školy v prírode l lyžiarske a plavecké kurzy l slávnostné ocenenie žiakov riaditeľkou školy dosahujúcich výborné vyučovacie výsledky a žiakov reprezentujúcich školu v mimoškolskej činnosti v závere školského roka l slávnostná rozlúčka so žiakmi 9. ročníka l veľká vianočná burza žiackych výrobkov, časť finančných prostriedkov bola venovaná na charitatívne účely l Mikulášska diskotéka l Hallowen l súťaž tried vo vianočnej výzdobe l zber papiera l besedy s literátmi l návštevy divadelných predstavení so žiakmi v DJGT Zvolen

Žnú ocenenia na vedomostných aj športových kolbištiach

SkryťVypnúť reklamu

V kronike školy je zaznamenaných veľa úspechov žiakov „deviatky“. Už po viac rokov dosahujú pekné výsledky v predmetových olympiádach a v športových súťažiach. Napr. v minulom školskom roku získali 1. miesto v krajskom kole fyzikálnej a matematickej olympiády, 2. miesto v krajskom kole chemickej a biologickej olympiády, 3. miesto v krajskom kole basketbalu dievčat, v atletike družstiev a štafete 4 x 60 m 2. miesto dievčat, 3. miesto chlapcov. V tomto školskom roku sa žiačky Kristína Popracová a Lenka Oppová v súťaži Šaliansky Maťko umiestnili na 2. mieste, v olympiáde z NJ obsadila Veronika Harachová 1. miesto v okresnom kole a Lenka Oppová 2. miesto v okresnom kole olympiády z AJ. Takí žiaci ako napr. Lenka Oppová, Andrej Rybár dosahujú nielen výborné vyučovacie výsledky, ale aj reprezentujú školu na rôznych súťažiach. V športových získala Lenka 1. miesto a Andrej 3. miesto v okresnom kole cezpoľného behu, v štafete súťaže „Bež a vyhraj“ 2. miesto. na krajských Horehronských hrách v atletike Helena Galádová obsadila v behu 1. a 2. miesto, Veronika Jankovičová 3. miesto v skoku do výšky. Basketbalistky si po víťazstve v okresnom kole vybojovali na kraji 2. miesto, chlapci v basketbale aj vo volejbale v okresnom kole zas 3. miesto. Žiačky 5. a 6. ročníka budú vyhlásené ako najúspešnejší mládežnícky kolektív mesta Zvolen v kolektívnych športoch za rok 2005. K výrazným športovým talentom na škole patria napr. Helena Galádová, Izabela Michelčíková, Jaroslav Gunár.

SkryťVypnúť reklamu

Spoločným jazykom bol tanec a ľudová pieseň

Škola je od školského roku 2003/2004 zapojená do jazykového projektu s názvom „Objavovanie zázrakov Zeme v rozličných kultúrach Európy“, v ktorom sú jej partnerskými krajinami Nemecko, Nórsko a Maďarsko. Tento rok sa podieľa na plnení úloh „Štyri ročné obdobia v literatúre, výtvarnom umení a hudbe“. Deti tvoria básne a literárne texty na motívy ročných období. Pomocou kresieb vyjadrujú svoje pocity a myšlienky pri počúvaní vybraných literárnych diel a maľujú obrázky podľa predlohy obrazov známych maliarov zo spomínaných krajín. V dňoch 15. – 20. februára sa konalo vo Zvolene projektové pracovné stretnutie. Okrem inštalácie putovnej výstavy v priestoroch školy a pracovných seminárov sa zahraniční pedagógovia oboznámili so školským systémom a navštívili vyučovacie hodiny na prvom i druhom stupni. S našimi pedagógmi a žiakmi strávili neformálny večer, spojený s nácvikom slovenskej ľudovej piesne a ľudových tancov za pomoci členov DFS Vretienko, ktorí sa zasa opätovne učili nórske tance. Počas víkendových dní hostia navštívili viacero miest v okolí Zvolena.

Ľubica Tomčíková, zástupkyňa riaditeľky školy

Šanca sa rovná úspechu

V súčasnej dobe narastá počet detí, ktoré majú problémy v oblasti výchovy a vzdelávania. Sú to deti s rôznymi poruchami učenia. Prostredie deviatej základnej školy vytvára priestor a možnosť vzdelávať sa aj deťom s vývinovými poruchami učenia. Výhodou je, že v triedach je maximálne dvanásť žiakov, o ktorých sa starajú štyria špeciálni pedagógovia. V oblasti profesijnej orientácie poskytujú výchovní poradcovia informácie o tradičných formách vzdelávania organizovaním stretnutí so zástupcami stredných škôl a učilíšť zo Zvolena, Banskej Bystrice a Banskej Štiavnice s rodičmi a žiakmi školy. Stretnutia sa konajú v aule školy, ktorá je vhodným miestom na organizovanie takýchto neformálnych stretnutí. Zaujímavými sú aj návštevy Búrz povolaní a Dní otvorených dverí škôl, o ktoré žiaci 9. ročníka prejavujú záujem. Atraktívnym podujatím v rámci rozhodovania sa o budúcom povolaní býva prezentácia SPŠ chemickej z Banskej Štiavnice v odbornej učebni chémie „Zábavná chémia“, prezentácia umeleckých remesiel zo Súkromného umelecko-remeselného odborného učilišťa vo vstupných priestoroch školy a výstavka Strednej školy lesníckej v aule. Dôležitou súčasťou je profesijné poradenstvo pre žiakov z tried so špecifickými vývinovými poruchami učenia. Pre týchto žiakov sa organizujú návštevy stredných škôl a stredných odborných učilíšť, v ktorých budú môcť nájsť uplatnenie a možnosti sebarealizácie. V rámci projektu Európskeho sociálneho fondu orientovaného na výskum školskej a profesijnej orientácie žiakov zisťovali úroveň pripravenosti vstupu žiakov do stredného všeobecného a odborného vzdelávania. Okrem informácií o tradičných formách vzdelávania poskytujú výchovní poradcovia informácie aj o alternatívnych školách, o integráciách detí s rôznymi postihnutiami, o zariadeniach (PPP-CVPP, DIC a pod.), ktoré môžu pomôcť žiakom, ale aj ich rodičom pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov. V rámci primárnej a sekundárnej prevencie sociálno-patologických javov pracujú v škole skupiny detí v rámci rovesníckych programov na podporu zdravého životného štýlu a individuálneho osobnostného rastu, realizujú sa preventívno-výchovné programy v spolupráci s PPP-CVPP, Mestskou políciou a pod.

Karin Fóglová, Ivana Štefanidesová, výchovné poradkyne školy

Pasovanie prvákov za rytierov

Neoddeliteľnou súčasťou ZŠ je aj školský klub detí (ŠKD). V priebehu týždňa sa tu žiaci majú možnosť realizovať v pestrej palete činností: rekreačnej, záujmovej činnosti – estetickej, prírodovednej, športovej, spoločensko-vednej, pracovno-technickej. Okrem toho si tu môžu pod dozorom vychovávateľa vypracovať domáce úlohy alebo si precvičiť a utvrdiť učivo. Školský klub sa venuje aj krúžkovej činnosti v siedmich záujmových útvaroch, ktoré navštevujú aj žiaci II. stupňa. Počas roka vychovávatelia pripravujú pre žiakov a ich rodičov rôzne zaujímavé podujatia: Pasovanie prvákov za rytierov ŠKD, súťaž v speve ľudovej piesne „Slovensko moje“, školské kolo súťaže Rozprávkový venček. K dobrému menu nielen ŠKD, ale celej školy prispievajú tiež tradičné akadémie. Konajú sa dvakrát v roku, a to pred Vianocami a pri príležitosti Dňa matiek. Vychovávatelia ŠKD pracujú nielen s talentovanými žiakmi, ale aj so žiakmi z menej podnetného prostredia. Rodič, ktorý prihlási dieťa do ŠKD, si môže byť istý, že bude tráviť voľný čas užitočne.

Rastislav Konrád, vedúci vychovávateľ ŠKD

Pomohli zrekonštruovať školu v Afganistane

Žiaci deviatej základnej školy sa už po dva roky zúčastnili celoslovenských kampaní „Panáčik“ zameraných na pomoc ľuďom v rozvojových krajinách. Cieľom vzdelávacej časti bolo prostredníctvom vyučovacej dvojhodinovky a za využitia kvalitného názorného materiálu priniesť deťom čo najviac informácií o Afganistane (2004) a utečencoch (2005). Ťažisko humanitárnej časti spočívalo v získaní finančných prostriedkov na rekonštrukciu základnej školy v Pofdame v strednom Afganistane (2004) a na pomoc deťom a rodinám azylantov na Slovensku (hračky, lieky, knihy, učebnice – 2005). Deti sa učili vnímať problémy rozvojových krajín, akceptovať odlišnosti kultúr, rozvíjať solidaritu a súcit voči ľuďom v núdzi. Práve tu preukázali obrovskú dávku empatie, keď výrobou a predajom vlastných pohľadníc, darčekových predmetov, medovníkov dokázali vyzbierať a na konto organizátora poslať v r. 2004 sumu 8 383 Sk a o rok neskôr 19 215 Sk, za čo bola škola po oba razy poctená ocenením za najväčší finančný príspevok. V roku 2005 zo zbierky odovzdali ďalších 5 000 Sk čečenskej rodine žijúcej vo Zvolene. Okrem peňazí putovali do jej kuchyne aj trvanlivé potraviny. Zbierku zorganizovali medzi sebou učitelia školy.

Darina Hatiarová, učiteľka SJ a dejepisu, koordinátorka projektu

Počítače - súčasť vyučovacieho procesu

Prvá počítačová učebňa bola v škole zriadená už v r. 1995. V súčasnosti žiaci využívajú dve učebne, vybavené 24 multimediálnymi počítačmi. Škola ich získala v projektoch Infovek, Počítače pre školy, Figaro-lotéria a zo sponzorských príspevkov. Učebne sú vybavené internetom, laserovou tlačiarňou, skenerom, dvoma datavideoprojektormi a notebookom. Okrem toho, že sa využívajú pri vyučovaní všetkých predmetov, slúžia i na činnosť počítačových krúžkov, na kurzy a semináre pre učiteľov. Zaujímavosťou je, že v šachovom krúžku deti hrajú šach nielen s drevenými figúrkami, ale aj na počítači. V ostatnom období sa využívanie počítačov a internetu stáva samozrejmou súčasťou vyučovacieho procesu. Škola je od r. 2005 školiacim centrom Infoveku, ktoré pod vedením dvoch lektorov a dvoch pomocníkov z radov učiteľov zaškoľuje pedagógov v základoch používania PC a internetu na vyučovaní. Po úspešnom ukončení školenia účastníci získajú akreditovaný certifikát. Doposiaľ bolo preškolených okolo 150 učiteľov ZŠ a SŠ z okresov ZV, BB, ZH, VK. V uvedenej činnosti bude škola pokračovať aj v r. 2006.

Ľuboš Plichta,  učiteľ informatiky

Najčítanejšie na My Zvolen

Inzercia - Tlačové správy

 1. Píše analytik Martiška: Čo prinesie rok 2023 v ekonomike?
 2. Štvrtý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 3. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý
 4. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce?
 5. Darujte predplatné a získate poukaz v hodnote 10 € do Panta Rhei
 6. Deti cestujú do exotiky zadarmo
 7. Predaj osobných automobilov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 8. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás
 1. Aktivácia zasielania elektronickej faktúry
 2. Píše analytik Martiška: Čo prinesie rok 2023 v ekonomike?
 3. Štvrtý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 4. Developer projektu Metropolis sa stal Lídrom roka 2022
 5. Nepotrebné telefóny pomáhajú na Vianoce deťom a rodinám v núdzi
 6. Tisíc líp aj pre včely od slovenskej prezidentky
 7. Changes to the System of Remedies
 8. How to succeed when acquiring a business in Slovakia
 1. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás 15 530
 2. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 7 583
 3. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý 5 244
 4. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce? 4 713
 5. Deti cestujú do exotiky zadarmo 4 201
 6. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nie 3 860
 7. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to 3 073
 8. V Danteho pekle sa našlo miesto pre každého 2 521

Blogy SME

 1. Ján Valchár: Defekácia Putina a ruské nádielky Svätého Nikolaja
 2. Víťazoslav Würschner: „Svätá prostota“
 3. Štefan Vidlár: Skaza vojny
 4. Štefan Vidlár: Zhulíku, Zhulíku
 5. Rudolfa Vallová: Neriešený konflikt záujmov je podraz slušným obchodníkom
 6. Eva Forrai: DNES NA TÉMU: Viete ako správne pripraviť steak?
 7. Jozef Sitko: Prezidentka zamierila na "Hrad" opäť
 8. Monika Nagyova: Trapas na Bibliotéke
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 129 078
 2. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 9 400
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 5 089
 4. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 3 125
 5. Věra Tepličková: K zubárovi lacnejšie, len keď si dáte vyšetriť pipíka 3 089
 6. Mária Križanová: Matematika a matikári. 2 894
 7. Post Bellum SK: Poprava sa konala 3. decembra 1952 v ranných hodinách 2 846
 8. Jana Melišová: V závoji hmly 2 489
 1. Monika Nagyova: Trapas na Bibliotéke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 4. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 5. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 6. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 7. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Zvolen - aktuálne správy

Dušan Tóth hodnotí výkony všetkých svojich zverencov počas jesennej časti.

Kormidelník MFK Zvolen ohodnotil jesenné výkony každého jedného hráča z 21-členného kádra.


4 h
Práce budú ešte pokračovať.

S rekonštrukciou začali v júli.


ROS 17 h
Pliešovce sa zatiaľ v I. triede s obmeneným kádrom hľadajú.

Druhá časť jesenných hodnotení účastníkov I. triedy ObFZ Zvolen.


5. dec
Mestský úrad vo Zvolene.

Zmena nastala aj na poste prednostu.


5. dec

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Z kolektívnych zmlúv už vypustili dodatky.


5. dec

Najvyššia chorobnosť ARO je vo vekovej skupine detí do piatich rokov.


22 h

Za rok si mali páchatelia zarobiť viac ako stotisíc eur.


23 h

Jeden dostane 3400 eur, druhý päťtisíc.


5. dec

Blogy SME

 1. Ján Valchár: Defekácia Putina a ruské nádielky Svätého Nikolaja
 2. Víťazoslav Würschner: „Svätá prostota“
 3. Štefan Vidlár: Skaza vojny
 4. Štefan Vidlár: Zhulíku, Zhulíku
 5. Rudolfa Vallová: Neriešený konflikt záujmov je podraz slušným obchodníkom
 6. Eva Forrai: DNES NA TÉMU: Viete ako správne pripraviť steak?
 7. Jozef Sitko: Prezidentka zamierila na "Hrad" opäť
 8. Monika Nagyova: Trapas na Bibliotéke
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 129 078
 2. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 9 400
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 5 089
 4. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 3 125
 5. Věra Tepličková: K zubárovi lacnejšie, len keď si dáte vyšetriť pipíka 3 089
 6. Mária Križanová: Matematika a matikári. 2 894
 7. Post Bellum SK: Poprava sa konala 3. decembra 1952 v ranných hodinách 2 846
 8. Jana Melišová: V závoji hmly 2 489
 1. Monika Nagyova: Trapas na Bibliotéke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 4. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 5. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 6. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 7. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu