Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

Predstavujeme ZUŠ Svetozára Stračinu v Detve

Úspech žiaka - zadosťučinenie pre jeho učiteľa

Štyridsiatka v živote človeka prináša zvyčajne blahoželania obsahujúce želania zdravia, šťastia, harmónie v rodinnom kruhu, úspechov v práci a podobne.

Pohľad na štyridsať rokov života školy je trochu odlišný, aj keď čas je rovnako dlhý. Prechádzajú ňou stále noví žiaci, odchádzajú absolventi a začiatkom každého nového školského roka prichádzajú noví malí adepti umenia, túžiaci spolu so svojimi rodičmi po tom, že budú spoznávať krásu a čaro umenia, či už v oblasti hudby, tanca, výtvarného prejavu, alebo umeleckého slova.

Skryť Vypnúť reklamu

Za štyridsať rokov vychovala ZUŠ Svetozára Stračinu množstvo absolventov, z ktorých viacerí zručnosťou a talentom ovplyvnili oblasť kultúry v našej spoločnosti. Niektorí sa vypracovali na také zrelé osobnosti, že ich umelecké majstrovstvo šíri súčasnú slovenskú kultúru a bohaté dedičstvo od našich predkov aj v zahraničí. Zadosťučinenie a potešenie z každodennej drobnej práce učiteľa prináša práve takáto úspešnosť a uplatnenie jeho žiakov v oblastí verejného kultúrneho a umeleckého života. Je to proces náročný, často unavujúci, no predsa krásny, veď spätne dostáva od svojich žiakov neviditeľný dar - duchovnú mladosť.

Chcem sa hlboko pokloniť všetkým pedagógom, ktorí pracovali a pracujú na našej škole za všetko, čo urobili pre vzdelanosť svojich žiakov a pre dobré meno školy. Boli a sú to ľudia, ktorí prostredníctvom umeleckého vzdelávania rozvíjajú prirodzenú tvorivosť, odhaľujú krásu a podieľajú sa na jej tvorbe. Veľkým šťastím pre učiteľa je poznanie, že jeho úsilie našlo odozvu v detskej duši a naopak, veľkým šťastím pre dieťa je dobrý učiteľ.

Skryť Vypnúť reklamu

Želám našej škole veľa talentovaných detí a pre prácu zanietených učiteľov, veľa úspešných rokov do budúcnosti.

Stanislav HUPIAN, riaditeľ školy

Elokované triedy vo Vígľaši

Vyučovanie vo Vígľaši začalo v školskom roku 1998/99 v priestoroch ZŠ a prebiehalo v troch odboroch: hudobnom, výtvarnom a tanečnom. Tieto triedy vznikli preto aby deti, ktoré majú záujem o vzdelávanie na umeleckej škole nemuseli dochádzať do Detvy. Ekonomika však nepustí – tento rok je pre triedy vo Vígľaši posledným. Tí, ktorí majú záujem, budú pokračovať v Detve. „Tu majú zaručenú plnú kvalifikovanosť,“ povedal riaditeľ Stanislav Hupian a dodal: „Tam to niektorí rodičia brali ako krúžok a podľa toho platili školné. Na Vígľaši sme mali stratu stodvadsaťtisíc korún ročne. Platili sme totiž za prenájom priestorov, energie a samozrejme učiteľov a tým koľkokrát neprišli žiaci, takže nemali koho učiť.“

Skryť Vypnúť reklamu

Detská ľudová hudba Vígľašská ľalia má už bohatú tradíciu vystúpení v tomto regióne. Zúčastňujú sa na rôznych podujatiach, na vystúpeniach pre dôchodcov, vystúpeniach ku Dňu matiek, festivaloch, výchovných koncertoch po celom Slovensku.

Tanečný odbor

Druhý najmladší odbor začal svoju činnosť v školskom roku 1990/91, potom pre nedostatočne vyhovujúce priestory musel svoju činnosť na rok prerušiť. Od školského roku 1993/94 pôsobí na škole dodnes. Tanec - folklórny, klasický, moderný a pohybová výchova to sú všetko predmety, ktorými postupne prechádzajú deti tanečného odboru. Keďže Detva má dlhoročnú tradíciu vo folklóre, aj deti v ZUŠ-ke sa v tomto odbore prevažne venujú folklóru. Tento rok tanečný odbor navštevuje 68 detí. Tanečníci výsledky svojej práce prezentujú na rôznych vystúpeniach a zúčastnili sa viacerých festivalov nielen doma na Slovensku ale aj v zahraničí.

Neodmysliteľnou súčasťou tanečného odboru je aj detský folklórny súbor Slniečko, ktorý v tomto školskom roku oslávil piate výročie a zároveň pokrstil CD s regionálnymi koledami.

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor je druhý najstarší, vyučovanie začalo v školskom roku 1974/75. Deti majú možnosť rozvíjať svoj talent i estetické cítenie, objavujú vždy niečo nové využívaním rozmanitých techník a učia sa samostatne tvoriť. Výtvarný odbor má za sebou mnoho úspechov na domácej i zahraničnej pôde. Množstvo žiakov, ktorí sa úspešne pripravovali na štúdium na stredných a vysokých školách pod vedením odborných pedagógov svedčí tiež o kvalitách tohoto odboru. Žiaci pravidelne vystavujú svoje práce na všetkých podujatiach školy, pripravujú výzdobu, vyrábajú darčekové predmety, pohľadnice, zúčastňujú sa na výstavách, predvádzajú ľudové a umelecké remeslá, zúčastňujú sa na tvorivých dielňach (FSP Detva), vernisážach, a v neposlednom rade aj na súťažiach.

Hudobný odbor

Hudobný odbor je najstarším a prvým odborom v histórii ZUŠ S. Stračinu v Detve. Aj keď vyučovanie začalo iba s dvomi pedagógmi, postupne ako sa rozširoval počet žiakov, pribúdali aj pedagógovia. Hudobný odbor dnes navštevuje 169 detí. Patria doň oddelenia ako klavírne, sláčikové a strunové, spevácke, dychové, akordeónové, no aj oddelenie ľudových nástrojov a samozrejme i hudobná náuka. Všetky oddelenia sa zapájajú do spoločných koncertov, ktoré škola pravidelne usporadúva. Napríklad verejný Vianočný koncert v obradnej sieni mestského úradu, Koncert ku Dňu matiek, absolventský koncert, výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ v Detve a okolí, vystúpenia pre dôchodcov, pre jubilujúcich zamestnancov v školstve, Večer komornej hudby, triedne koncerty a mnoho iných. Okrem vystúpení na domácej pôde sa žiaci zúčastňujú aj podujatí v zahraničí.

Literárno-dramatický odbor

V tomto školskom roku ho navštevuje 38 detí. Ťažisko vyučovania je v dramatickej hre, ktorá rozvíja u detí dramatické a rytmicko-pohybové cítenie, rečové, prednesové a tvorivé slovné schopnosti... Deti sa naučia nielen spolupracovať v kolektíve, ale aj kultivovane sa vyjadrovať. Cieľom výuky v tomto oddelení je aj rozvíjať vzťah detí k divadelníctvu, dramatizácii, slovesnosti a rétorike. Dosahujú ho hravou formou, ktorá je deťom najbližšia. Rôznymi hrami spoločne objavujú zákulisie literatúry. Často navštevujú divadelné predstavenia. Okrem toho, že sprievodným slovom a poéziou spríjemňujú atmosféru na všetkých koncertoch a vystúpeniach hudobného odboru, svojou tvorbou vyčarúvajú úsmevy svojich najbližších počas Vianoc, Dňa matiek, Dňa detí, Mesiaca úcty k starším, či folklórnych slávností. Organizujú aj výchovné vystúpenia pre školy a v neposlednom rade sa zapájajú aj do súťaží. V letných mesiacoch sa deti stretávajú každý rok na týždennom sústredení.

Vyučujú aj nezamestnaných

Učiteľka výtvarného odboru Agáta Hlinicová vypracovala projekt ľudové a umelecké remeslá a detvianska ZUŠ-ka je prvou školou na Slovensku, ktorá tento odbor vyučuje. Podľa učebných osnov vypracovaných v Detve sa ľudové a umelecké remeslá vyučujú na celom Slovensku ako rozšírené vyučovanie na ZŠ, ZUŠ a SOU. Ďalším úspešným projektom Agáty Hlinicovej je vyučovanie remesiel pre nezamestnaných ako rekvalifikačný kurz. Po ňom dostanú účastníci kurzu od školy osvedčenia. Tento projekt zahrňuje: tkanie na krosnách, tkanie na ráme, vyšívanie, paličkovanú čipku, cigánske tkanice, krosienkovanie, kartičkové tkanie, zápästkovú techniku, viazanie uzlov-strapce, sieťovanie, zdobenie vajíčok a kraslíc, drotárske techniky, šperky z drôtu, výrobky zo slamy, výrobky zo šúpolia, vianočné ozdoby, výrobu foriem pre modrotlač, výrobky z kože, dreva, plechu, vyšívanie a zdobenie kože, maľbu na sklo, vrapovanie, základy pre vyhotovenie jednotlivých častí ženského a mužského kroja, zberateľskú činnosť ľudových artefaktov z regiónu Podpoľania, práce z hlinou, točenie na hrnčiarskom kruhu... „Sme schopní naučiť ľudí napríklad vyrobiť si kroj – od krpcov až po klobúčik u mužov a podobne aj u žien,“ dodal riaditeľ Stanislav Hupian. K úspechu projektu prispelo pochopenie pracovníkov Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave ako aj Katedry výtvarnej výchovy UMB v Banskej Bystrici, ktorá bola gestorom projektu.

Umelecká škola do Detvy patrí

V súčasnosti ju navštevuje štyristosedemnásť žiakov...

Pred štyridsiatimi rokmi začala písať detvianska umelecká škola svoju históriu - prvého septembra 1966, ešte ako pobočka Ľudovej školy umenia vo Zvolene. V skromných priestoroch učili zo začiatku iba dvaja pedagógovia Kornel Gábor – husle a akordeón a Anna Marková – klavír (v škole pôsobí dodnes). Časom sa menili nielen priestory, v ktorých škola pôsobila, ale pribúdali aj odbory. V školskom roku 1974/75 takto pribudol výtvarný odbor. O päť rokov neskôr už bola zo školy samostatná Ľudová škola umenia v Detve. Pribúdalo odborov, vyučujúcich i žiakov. Detašovanú husľovú triedu museli otvoriť aj v Hriňovej, neskôr k nej pribudli ďalšie... Z hriňovskej pobočky je od školského roku 1995/96 samostatná škola. Od školského roku 1999/2000 nesie detvianska ZUŠ-ka meno po Svetozárovi Stračinovi. K poslednej väčšej zmene došlo vlani v auguste – umelecká škola sa presťahovala do priestorov 2. ZŠ v Detve na Štúrovej ulici. Podľa riaditeľa Stanislava Hupiana posledné sťahovanie škole pomohlo, hoci... „Podľa toho, čo sme videli vo viacerých zahraničných umeleckých školách, máme ešte čo dobiehať. Väčšinou sú lepšie vybavené ako je naša škola,“ povedal riaditeľ Hupian. Nové pomery priniesli nový pohľad štátu na fungovanie umeleckých škôl. Zriaďovateľom školy je dnes mesto. „Na nich záleží, koľko financií nám pridelia,“ dodal riaditeľ. O tom, že umelecká škola do Detvy patrí svedčí záujem detí – v súčasnosti ju navštevuje štyristosedemnásť žiakov. Nielen z Detvy ale aj z okolitých obcí. Najväčší záujem je už tradične o hudobný odbor, po ňom nasleduje výtvarný... Okrúhle výročie si škola pripomenie v piatok 12. mája. Najskôr dopoludnia v Obradnej sieni Mestského úradu v Detve pre pozvaných hostí a podvečer v Dome kultúry A. Sládkoviča pre verejnosť.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

  1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
  2. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
  3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
  4. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
  5. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
  6. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
  7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
  8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
  9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
  10. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
  1. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
  2. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
  3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
  4. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
  5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
  6. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
  7. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
  8. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
  9. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
  10. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
  1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 19 351
  2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 19 181
  3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 14 131
  4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 080
  5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 661
  6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 367
  7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 10 963
  8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 592
  9. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 10 311
  10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 310
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Zvolen - aktuálne správy

Záver kopcovej sezóny bol na okruhu. Marcel Beník potvrdil titul majstra SR

Na záverečných pretekoch sezóny sa z nášho regiónu predstavili len bratia Beníkovci.

Traja jazdci MTB Racing Teamu po úspešnom víkende na Slovakia Ringu

Zomrel Marcel Daniš. Ten, čo hrával s Dežom

Počúvať bigbít cielene nebolo možné, nebolo kde, zaspomínal v minulosti známy zvolenský bigbiťák.

Marcel Daniš.

Tóth vytvoril v Dudinciach rekord, splnil limit na OH (+ FOTO)

Sychravé počasie, mokrá trať, ale aj medzinárodná konkurencia. Aj taká bola Dudinská päťdesiatka počas pandémie koronavírusu.

Matej Tóth vyhral v Dudinciach švrtýkrát, čím vytvoril nový rekord.
Predlžujeme akciu o 24h

Ak nemôžete za novinami, noviny prídu k vám. Dnes to máte s 50% zľavou na celý rok

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?